Quy trình tiếp nhận tác phẩm

Hướng dẫn quy trình tiếp nhận và phê duyệt tác phẩm

{"ops":[{"insert":"Tất cả các tác phẩm Ủy quyền Quản lý và Khai tác tác quyền cho TACQUYEN.COM đều được thực hiện theo các bước như sau:"},{"attributes":{"align":"justify"},"insert":"\n\n"},{"attributes":{"bold":true},"insert":"Bước 1: Đăng ký tài khoản"},{"attributes":{"align":"justify"},"insert":"\n\n"},{"insert":"- Tác giả / Đại diện nhóm tác giả đăng ký 01 tài khoản quản lý tác phẩm tại "},{"attributes":{"link":"http://tacquyen.com"},"insert":"tacquyen.com"},{"insert":" bằng việc thực hiện nhập thông tin email và mật khẩu."},{"attributes":{"align":"justify"},"insert":"\n\n"},{"insert":"- Kiểm tra email đăng ký để Xác nhận tài khoản"},{"attributes":{"align":"justify"},"insert":"\n"},{"attributes":{"align":"center"},"insert":"\n"},{"insert":"(Chi tiết xem tại mục “"},{"attributes":{"link":"http://tacquyen.com/huong-dan-dang-ky-tai-khoan-m-3633"},"insert":"Hướng dẫn đăng ký tài khoản"},{"insert":"” trên website "},{"attributes":{"link":"http://tacquyen.com/"},"insert":"tacquyen.com"},{"insert":")"},{"attributes":{"align":"center"},"insert":"\n\n"},{"attributes":{"bold":true},"insert":"Bước 2: Cập nhật tài khoản quản lý tác quyền"},{"attributes":{"align":"justify"},"insert":"\n\n"},{"insert":"- Đăng nhập tài khoản tại đường dẫn: "},{"attributes":{"link":"http://tacquyen.com/login"},"insert":"tacquyen.com/login"},{"insert":" với email và mật khẩu đã đăng ký."},{"attributes":{"align":"justify"},"insert":"\n"},{"attributes":{"align":"center"},"insert":"\n"},{"insert":"- Cung cấp đầy đủ các thông tin tại mục “Thông tin”: Họ tên, Số điện thoại, Địa chỉ và Thông tin tài khoản"},{"attributes":{"align":"justify"},"insert":"\n\n"},{"insert":"(Chi tiết xem tại mục “"},{"attributes":{"link":"http://tacquyen.com/huong-dan-dang-ky-tai-khoan-m-3633"},"insert":"Hướng dẫn đăng ký tài khoản"},{"insert":"” trên website "},{"attributes":{"link":"http://tacquyen.com/"},"insert":"tacquyen.com"},{"insert":")"},{"attributes":{"align":"center"},"insert":"\n\n"},{"attributes":{"bold":true},"insert":"Bước 3: Quản lý sản phẩm"},{"attributes":{"align":"justify"},"insert":"\n\n"},{"insert":"- Tạo sản phẩm trên mục “"},{"attributes":{"bold":true},"insert":"Quản lý Sản phẩm"},{"insert":"”."},{"attributes":{"align":"justify"},"insert":"\n"},{"insert":"- Thực hiện cung cấp thông tin trên các mục trong phần “"},{"attributes":{"bold":true},"insert":"Quản lý sản phẩm"},{"insert":"”"},{"attributes":{"align":"justify"},"insert":"\n"},{"insert":"- Chuyển trạng thái “"},{"attributes":{"bold":true},"insert":"Hiển thị"},{"insert":"” và nhấn “"},{"attributes":{"bold":true},"insert":"Cập nhật"},{"insert":"” để gửi sản phẩm đến TACQUYEN.COM xem xét phê duyệt."},{"attributes":{"align":"justify"},"insert":"\n"},{"attributes":{"align":"center"},"insert":"\n"},{"insert":"(Chi tiết xem tại mục “"},{"attributes":{"link":"http://tacquyen.com/huong-dan-dang-ky-tai-khoan-m-3633"},"insert":"Hướng dẫn đăng ký tài khoản"},{"insert":"” trên website "},{"attributes":{"link":"http://tacquyen.com/"},"insert":"tacquyen.com"},{"insert":")"},{"attributes":{"align":"center"},"insert":"\n\n"},{"attributes":{"bold":true},"insert":" Bước 4: Tiếp nhận tác phẩm "},{"attributes":{"align":"justify"},"insert":"\n\n"},{"insert":"- Bộ phận chuyên môn của TACQUYEN.COM sẽ xem xét các sản phẩm tác phẩm đã cung cấp đầy đủ thông tin chưa, đăng ký đúng các danh mục khai thác tác quyền chưa, kiểm tra các file bản gốc và bản khai thác tác quyền,…vv."},{"attributes":{"align":"justify"},"insert":"\n"},{"insert":"+ Nếu chưa đủ thông tin: Gửi email cho tác giả yêu cầu cung cấp bổ sung thông tin và hướng dẫn hoàn thiện sản phẩm tác quyền."},{"attributes":{"align":"justify"},"insert":"\n"},{"insert":"+ Nếu đã đủ thông tin: Cập nhật trạng thái đã xem và Đề nghị Ban quản trị TACQUYEN.COM phê duyệt hiển thị."},{"attributes":{"align":"justify"},"insert":"\n\n"},{"attributes":{"bold":true},"insert":"Bước 5: Phê duyệt"},{"attributes":{"align":"justify"},"insert":"\n\n"},{"insert":"- Ban quản trị TACQUYEN.COM sẽ xem xét 1 lần cuối sản phẩm tác phẩm được Đề nghị phê duyệt."},{"attributes":{"align":"justify"},"insert":"\n"},{"insert":"+ Nếu chưa đạt hoặc cần bổ sung thông tin thì yêu cầu bộ phận chuyên môn email cho tác giả chỉnh sửa, bổ sung sản phẩm tác phẩm."},{"attributes":{"align":"justify"},"insert":"\n"},{"insert":"+ Nếu đã đạt: Ban quản trị chuyển trạng thái Phê duyệt và cho phép hiển thị sản phẩm tác phẩm lên website TACQUYEN.COM"},{"attributes":{"align":"justify"},"insert":"\n"},{"insert":"\n"}]}
  • Tác phẩm có trên Tacquyen40+
  • Các chủ đề, đề tài13+
  • Tác giả, chủ sở hữu12+
  • Khách hàng đã mua75+