Quy chế hoạt động

Quy chế hoạt động của TACQUYEN.COM

{"ops":[{"attributes":{"bold":true},"insert":"I. Nguyên tắc chung"},{"attributes":{"align":"justify","header":4},"insert":"\n"},{"attributes":{"align":"justify"},"insert":"\n"},{"insert":"TACQUYEN.COM là trang chia sẻ tác phẩm, kiến thức, giao lưu học hỏi giữa các thành viên đăng tải tác phẩm bản quyền. Khách hàng thành viên của Tacquyen.com là tổ chức, cá nhân có nhu cầu mua bản quyền tác phẩm tác quyền số."},{"attributes":{"align":"justify"},"insert":"\n\n"},{"insert":"Tổ chức, cá nhân tham gia giao dịch tại "},{"attributes":{"bold":true},"insert":"tacquyen.com"},{"insert":" tự do thỏa thuận trên cơ sở tôn trọng quyền và lợi ích hợp pháp của các bên tham gia hoạt động mua bán dịch vụ thông qua hợp đồng, thỏa thuận không trái với quy định của pháp luật."},{"attributes":{"align":"justify"},"insert":"\n\n"},{"insert":"Các thành viên tham gia giao dịch trên "},{"attributes":{"bold":true},"insert":"tacquyen.com"},{"insert":" có trách nhiệm thực hiện đúng nội dung Quy chế."},{"attributes":{"align":"justify"},"insert":"\n\n"},{"insert":"Tất cả các nội dung trong Bản Quy chế này tuân thủ theo hệ thống pháp luật hiện hành của Việt Nam. Thành viên khi tham gia "},{"attributes":{"bold":true},"insert":"tacquyen.com"},{"insert":" phải tự tìm hiểu trách nhiệm pháp lý của mình, tuân thủ quy định pháp luật và nội dung Quy chế quản lý hoạt động của "},{"attributes":{"bold":true},"insert":"tacquyen.com"},{"insert":"."},{"attributes":{"align":"justify"},"insert":"\n\n"},{"attributes":{"bold":true},"insert":"II. Quy định chung"},{"attributes":{"align":"justify","header":4},"insert":"\n"},{"attributes":{"align":"justify"},"insert":"\n"},{"insert":"1. Giải thích từ ngữ"},{"attributes":{"align":"justify"},"insert":"\n\n"},{"insert":"- Tacquyen.com: là website về Tác quyền số."},{"attributes":{"align":"justify"},"insert":"\n"},{"insert":"- Quy chế hoạt động: là Quy chế hoạt động website cung cấp dịch vụ trên "},{"attributes":{"bold":true},"insert":"tacquyen.com"},{"insert":"."},{"attributes":{"align":"justify"},"insert":"\n"},{"insert":"- Thành viên: là người tham gia Tacquyen.com bao gồm nhưng không giới hạn: Người đăng tác phẩm và Người tải tác phẩm."},{"attributes":{"align":"justify"},"insert":"\n"},{"insert":"· Thông tin cá nhân: là thông tin gắn liền với việc xác định danh tính, nhân thân của cá nhân bao gồm tên, tuổi, địa chỉ, số chứng minh nhân dân, số điện thoại, địa chỉ thư điện tử, tài khoản ngân hàng của Người dùng và một số thông tin khác theo quy định của pháp luật."},{"attributes":{"align":"justify"},"insert":"\n"},{"insert":"- Sở hữu trí tuệ: là những sáng chế, cải tiến, thiết kế, quy trình, công thức, phương pháp, cơ sở dữ liệu, thông tin, bản vẽ, mã, chương trình máy tính, tác phẩm có bản quyền (hiện tại và tương lai), thiết kế mạch tích hợp bán dẫn, thương hiệu, nhãn hiệu (dù đã đăng ký hay chưa đăng ký) tên thương mại và (thiết kế) bao bì thương phẩm."},{"attributes":{"align":"justify"},"insert":"\n\n"},{"insert":"2. Tên miền là:"},{"attributes":{"color":"blue"},"insert":" "},{"attributes":{"underline":true,"bold":true,"color":"blue","link":"http://www.tacquyen.com/"},"insert":"www.tacquyen.com "},{"insert":"do TACQUYEN sở hữu và quản lý."},{"attributes":{"align":"justify"},"insert":"\n\n"},{"insert":"3. Thành viên là các tổ chức, cá nhân hoạt động hợp pháp được "},{"attributes":{"bold":true},"insert":"tacquyen.com"},{"insert":" công nhận và cho phép sử dụng dịch vụ cụ thể:"},{"attributes":{"align":"justify"},"insert":"\n\n"},{"insert":"- Người đăng tác phẩm: là thành viên của Tacquyen.com. Thành viên sử dụng tài khoản của mình để chia sẻ tác phẩm trên trang tacquyen.com. Thành viên sẽ nhận được số tiền nhất định trả vào tài khoản khi có người mua tác quyền tác phẩm đó."},{"attributes":{"align":"justify"},"insert":"\n"},{"insert":"- Người mua tác quyền: là người thành viên, khách hàng của tacquyen.com. Thành viên sử dụng tài khoản của mình để mua quyền sử dụng tác phẩm trên trang tacquyen.com. Thành viên sẽ phải trả phí hoặc không tuy theo mức giới hạn cho phép tác phẩm tác quyền của Người đăng tác phẩm thiết lập."},{"attributes":{"align":"justify"},"insert":"\n\n"},{"insert":"4. Quy định về hoạt động"},{"attributes":{"align":"justify"},"insert":"\n\n"},{"insert":"- Thành viên cần kê khai các Thông tin cá nhân và được chứng thực bởi Tacquyen.com trước khi đăng tác phẩm. Các thông tin được cung cấp bởi thành viên là thông tin chính xác, đầy đủ và đúng sự thật."},{"attributes":{"align":"justify"},"insert":"\n"},{"insert":"- Các tác phẩm, sản phẩm đăng tải trên Tacquyen.com phải đáp ứng đầy đủ các quy định của pháp luật có liên quan, không có nội dung cấm trong hoạt động thương mại điện tử bao gồm nhưng không giới hạn các hành vi cấm như: chống phá nhà nước, trái với đạo đức, xúc phạm danh dự nhân phẩm của người khác, xuyên tạc nội dung kiến thức, vi phạm pháp luật sở hữu trí tuệ."},{"attributes":{"align":"justify"},"insert":"\n"},{"insert":"- Các tác phẩm, sản phẩm đăng tải trên Tacquyen.com phải đáp ứng các tiêu chuẩn theo quy định pháp luật, đáp ứng các tiêu chuẩn của TACQUYEN quy định về tác phẩm, sản phẩm đăng tải. Người đăng tác phẩm, sản phẩm tự chịu trách nhiệm với toàn bộ nội dung đưa lên website."},{"attributes":{"align":"justify"},"insert":"\n"},{"insert":"- Tác phẩm, sản phẩm trên Tacquyen.com được kiểm duyệt chất lượng và giám sát chặt chẽ trước khi đăng tải lên."},{"attributes":{"align":"justify"},"insert":"\n"},{"insert":"- Người đăng tác phẩm, sản phẩm có quyền chủ động xây dựng mức giới hạn bản quyền tác phẩm. Trong quá trình phê duyệt nội dung, Tacquyen.com sẽ tư vấn cho người đăng tác phẩm, sản phẩm những nội dung cụ thể liên quan đến tin đăng."},{"attributes":{"align":"justify"},"insert":"\n"},{"insert":"- Người mua tác quyền sẽ phải trả một mức phí nhật định để có được quyền sử dụng tác phẩm đó."},{"attributes":{"align":"justify"},"insert":"\n"},{"insert":" "},{"attributes":{"align":"justify"},"insert":"\n"},{"attributes":{"bold":true},"insert":"III. Quy trình giao dịch"},{"attributes":{"align":"justify","header":4},"insert":"\n"},{"attributes":{"align":"justify"},"insert":"\n"},{"attributes":{"italic":true},"insert":"1. Quy trình dành cho người đăng ký sử dụng tác quyền"},{"attributes":{"align":"justify"},"insert":"\n\n"},{"attributes":{"bold":true},"insert":"Bước 1: "},{"insert":"Chọn tác phẩm cần mua tác quyền"},{"attributes":{"align":"justify"},"insert":"\n"},{"insert":"Thành viên vào trang tra cứu tác phẩm, sử dụng công cụ lọc để tìm kiếm tác phẩm phù hợp với nhu cầu. Nhấn chuột vào ảnh đại diện hoặc tiêu đề tác phẩm để vào trang giới thiệu tác phẩm đó."},{"attributes":{"align":"justify"},"insert":"\n\n"},{"attributes":{"bold":true},"insert":"Bước 2: "},{"insert":"Đăng ký Mua tác quyền"},{"attributes":{"align":"justify"},"insert":"\n"},{"insert":"- Tại trang giới thiệu tác phẩm, sản phẩm, người đọc có thể xem các thông tin chung về tác phẩm. "},{"attributes":{"align":"justify"},"insert":"\n"},{"insert":"- Nhấn vào số lượng bản sao tác quyền cần mua, sau đó nhấn “"},{"attributes":{"bold":true},"insert":"Mua ngay"},{"insert":"” để đăng ký mua."},{"attributes":{"align":"justify"},"insert":"\n"},{"insert":"- Thành viên có thể xem trước tác phẩm, sản phẩm trong mục hình ảnh và file tác phẩm."},{"attributes":{"align":"justify"},"insert":"\n\n"},{"attributes":{"bold":true},"insert":"Bước 3: "},{"insert":"Xác nhận và thanh toán"},{"attributes":{"align":"justify"},"insert":"\n"},{"insert":"Thành viên đăng nhập email / ứng dụng Tacquyen.com để xác nhận và tiến hành các bước thanh toán trên email / ứng dụng theo hướng dẫn cho đơn hàng đã đăng ký."},{"attributes":{"align":"justify"},"insert":"\n"},{"attributes":{"italic":true},"insert":" "},{"attributes":{"align":"justify"},"insert":"\n"},{"attributes":{"italic":true},"insert":"2. Quy trình dành cho người đăng tác phẩm (tác giả)"},{"attributes":{"align":"justify"},"insert":"\n"},{"insert":" "},{"attributes":{"align":"justify","header":2},"insert":"\n"},{"attributes":{"bold":true},"insert":"* Quy trình đăng tác phẩm, sản phẩm"},{"attributes":{"align":"justify","header":4},"insert":"\n"},{"attributes":{"align":"justify"},"insert":"\n"},{"attributes":{"bold":true},"insert":"Bước 1"},{"insert":": Đăng ký tài khoản tại đường dẫn tacquyen.com/login. Mở email đã đăng ký để xác nhận tài khoản."},{"attributes":{"align":"justify"},"insert":"\n"},{"attributes":{"bold":true},"insert":"Bước 2"},{"insert":": Thiết lập các thông tin cơ bản liên quan đến tài khoản và tác phẩm trong mục “"},{"attributes":{"bold":true},"insert":"Thông tin"},{"insert":"” và “"},{"attributes":{"bold":true},"insert":"Quản lý sản phẩm"},{"insert":"” : Các thông tin chung của tác phẩm gồm có 2 nội dung:"},{"attributes":{"align":"justify"},"insert":"\n"},{"insert":"- Thông tin tài khoản: Họ tên, địa chỉ, số điện thoại và tài khoản thanh toán."},{"attributes":{"align":"justify"},"insert":"\n"},{"insert":"- Thông tin về tác phẩm: Tiêu đề, danh mục, đơn vị, giá thành cho mỗi bản quyền tác phẩm, chọn trạng thái “"},{"attributes":{"bold":true},"insert":"Hiển thị"},{"insert":"” và nhấn “"},{"attributes":{"bold":true},"insert":"Cập nhật"},{"insert":"” để đăng tải tác phẩm, sản phẩm."},{"attributes":{"align":"justify"},"insert":"\n"},{"insert":" "},{"attributes":{"align":"justify"},"insert":"\n"},{"attributes":{"bold":true},"insert":"Bước 3"},{"insert":": Kiểm duyệt tác phẩm"},{"attributes":{"align":"justify"},"insert":"\n"},{"insert":"Các bộ phận chuyên môn của Trung tâm xem xét, yêu cầu bổ sung chỉnh sửa và đề xuất Lãnh đạo Trung tâm phê duyệt tác phẩm, sản phẩm."},{"attributes":{"align":"justify"},"insert":"\n\n"},{"attributes":{"bold":true},"insert":"Bước 4"},{"insert":": Phê duyệt tác phẩm, sản phẩm"},{"attributes":{"align":"justify"},"insert":"\n"},{"insert":"Ban quản trị sẽ phê duyệt tác phẩm để được hiển thị chính thức trên website "},{"attributes":{"bold":true},"insert":"tacquyen.com"},{"insert":"."},{"attributes":{"align":"justify"},"insert":"\n\n"},{"attributes":{"bold":true},"insert":"Bước 5"},{"insert":": Hiện thị tác phẩm, sản phẩm."},{"attributes":{"align":"justify"},"insert":"\n\n"},{"attributes":{"bold":true},"insert":"* Quy định về nhận tiền của tác giả"},{"attributes":{"align":"justify","header":4},"insert":"\n"},{"attributes":{"align":"justify"},"insert":"\n"},{"insert":"Khi thành viên mua tác quyền của người đăng thì sẽ phải trả một số tiến nhất định và số tiền đó sẽ được chuyển vào tài khoản của Tacquyen.com. Hệ thống Tacquyen.com sẽ tự động ghi số dư mà người đăng tác phẩm nhận được vào tài khoản đăng ký, đến một mức nhất định TACQUYEN sẽ cho phép người dùng rút ra theo hình thức chuyển khoản."},{"attributes":{"align":"justify"},"insert":"\n\n"},{"attributes":{"italic":true},"insert":"1. Quy trình vận chuyển"},{"attributes":{"align":"justify"},"insert":"\n"},{"insert":"Đối với mô hình website cung cấp các tác phẩm online cho thành viên nên không có quy trình vận chuyển đối với dịch vụ này."},{"attributes":{"align":"justify"},"insert":"\n\n"},{"attributes":{"italic":true},"insert":"2. Quy trình bảo hành"},{"attributes":{"align":"justify"},"insert":"\n"},{"insert":"Các tác phẩm được đăng tải trên website đã được bên phía TACQUYEN kiểm duyệt nội dung trước khi đăng tải. Nếu tác phẩm không đúng với các nội dung đã mô tả. Đề nghị thành viên tham gia tác phẩm phản ánh lại với Ban quản lý TACQUYEN. TACQUYEN sẽ yêu cầu người đăng giải trình các nội dung liên quan. Nếu đúng như nội dung phản ánh, TACQUYEN sẽ yêu cầu người đăng phải chịu trách nhiệm đăng lại tác phẩm khác tương tự hoặc hoàn tiến lại số tiền mà người tải đã bỏ ra để mua tác phẩm đó."},{"attributes":{"align":"justify"},"insert":"\n\n"},{"attributes":{"italic":true},"insert":"3. Quy trình đổi/hủy tải tác phẩm"},{"attributes":{"align":"justify"},"insert":"\n"},{"insert":"Xác nhận đơn hàng: Sau khi khách hàng lựa chọn tác phẩm, chọn mua tác phẩm và thanh toán cho sản phẩm. Hệ thống xác nhận thanh toán thành công và tự động gửi link tải bản quyền và giấy chứng nhận cho người mua tác quyền."},{"attributes":{"align":"justify"},"insert":"\n\n"},{"insert":"Hủy đơn hàng: Nếu trong quá trình thanh toán khách hàng không đủ tiền mua, hệ thống sẽ tự động hủy đơn hàng."},{"attributes":{"align":"justify"},"insert":"\n\n"},{"attributes":{"bold":true},"insert":"II. Quy trình giải quyết tranh chấp, khiếu nại"},{"attributes":{"align":"justify","header":4},"insert":"\n"},{"attributes":{"align":"justify"},"insert":"\n"},{"attributes":{"italic":true},"insert":"1. Các bước khiếu nại"},{"attributes":{"align":"justify"},"insert":"\n\n"},{"attributes":{"bold":true},"insert":"Bước 1: "},{"insert":"Thành viên gửi khiếu nại về nội dung tác phẩm, về người đăng tác phẩm hoặc về chất lượng dịch vụ của website."},{"attributes":{"align":"justify"},"insert":"\n\n"},{"attributes":{"bold":true},"insert":"Bước 2: "},{"insert":"Ban quản trị website xem xét và tiếp nhận"},{"attributes":{"align":"justify"},"insert":"\n"},{"insert":"- Nếu khiếu nại hợp lệ, TACQUYEN sẽ tiếp nhận và xử lý khiếu nại."},{"attributes":{"align":"justify"},"insert":"\n"},{"insert":"- Nếu khiếu nại không hợp lệ thì TACQUYEN gửi thông báo trả lời, kết thúc khiếu nại."},{"attributes":{"align":"justify"},"insert":"\n\n"},{"attributes":{"bold":true},"insert":"Bước 3: "},{"insert":"Đối chất, xác minh, xử lý khiếu nại"},{"attributes":{"align":"justify"},"insert":"\n"},{"insert":"- TACQUYEN thực hiện chức năng điều phối khiếu nại."},{"attributes":{"align":"justify"},"insert":"\n"},{"insert":"- TACQUYEN yêu cầu các bên cung cấp thông tin bổ sung, thu thập chứng cứ và phân tích, đánh giá chứng cứ."},{"attributes":{"align":"justify"},"insert":"\n"},{"insert":"- TACQUYEN điều phối các bên hòa giải, nếu hòa giải thành, các bên đã đi đến thỏa thuận và thống nhất. Người khiếu nại rút đơn khiếu nại, kết thúc khiếu nại. TACQUYEN bỏ ngăn chặn."},{"attributes":{"align":"justify"},"insert":"\n"},{"insert":"- Trường hợp hòa giải không thành, TACQUYEN căn cứ vào các chứng cứ thực tế đưa ra phán quyến và yêu cầu các bên tuân thủ thực hiện."},{"attributes":{"align":"justify"},"insert":"\n\n"},{"attributes":{"bold":true},"insert":"Bước 4: "},{"insert":"Hoàn tất khiếu nại"},{"attributes":{"align":"justify"},"insert":"\n"},{"insert":"Xác nhận kết quả, đưa ra các hình thức xử lý đối vời từng vi phạm và tiến hành đóng khiếu nại."},{"attributes":{"align":"justify"},"insert":"\n\n"},{"insert":"2. Quy định về xử lý vi phạm"},{"attributes":{"align":"justify"},"insert":"\n\n"},{"insert":"- Nếu Người dùng tin rằng bất kỳ nội dung, tác phẩm, hình ảnh, video hoặc các tác phẩm khác được cung cấp thông qua Tacquyen.com vi phạm bao gồm nhưng không không giới hạn về vi phạm về quyền sở hữu trí tuệ, chất lượng, nội dung… vui lòng thông báo cho TACQUYEN về việc vi phạm trên theo quy trình cụ thể được quy định dưới đây."},{"attributes":{"align":"justify"},"insert":"\n"},{"insert":"- TACQUYEN sẽ xử lý từng thông báo vi phạm mà TACQUYEN nhận được và xử lý theo quy định của pháp luật."},{"attributes":{"align":"justify"},"insert":"\n"},{"insert":" - Thời gian xử lý khiếu nại: Sau khi nhận được khiếu nại của thành viên Ban quản trị sẽ tiến hành kiểm duyệt nội dung trong vòng 48 giờ kể từ thời điểm thành viên gửi khiếu nại (không kể thứ 7, chủ nhật và các ngày nghỉ lễ tết)"},{"attributes":{"align":"justify"},"insert":"\n"},{"insert":"- Người khiếu nại phải cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân để bên phía TACQUYEN có cơ sở để xác nhận khi cần."},{"attributes":{"align":"justify"},"insert":"\n"},{"insert":"- Khiếu nại được phải ánh phải có nội dung liên quan đến các vấn đề phát sinh trên Tacquyen.com."},{"attributes":{"align":"justify"},"insert":"\n"},{"insert":"- Để giúp TACQUYEN có đủ cơ sở đáp ứng các yêu cầu của thành viên khiếu nại, vui lòng gửi thông báo bằng văn bản với các thông tin sau:"},{"attributes":{"align":"justify"},"insert":"\n"},{"insert":"+ Nội dung vi phạm"},{"attributes":{"align":"justify"},"insert":"\n"},{"insert":"+ Căn cứ vi phạm"},{"attributes":{"align":"justify"},"insert":"\n"},{"insert":"+ Thông tin liên hệ của thành viên khiếu nại như địa chỉ, số điện thoại, email để TACQUYEN có thể liên hệ với bạn."},{"attributes":{"align":"justify"},"insert":"\n"},{"insert":"+ Người khiếu nại tuyên bố rằng các thông tin trong thông báo khiếu nại của mình là chính xác và chấp nhận chịu trách nhiệm trước pháp luật về các thông tin đó."},{"attributes":{"align":"justify"},"insert":"\n\n"},{"attributes":{"bold":true},"insert":"III. Đảm bảo an toàn giao dịch"},{"attributes":{"align":"justify","header":4},"insert":"\n"},{"attributes":{"align":"justify"},"insert":"\n"},{"insert":"1. Tacquyen.com xây dựng cơ chế đảm bảo an toàn giao dịch"},{"attributes":{"align":"justify"},"insert":"\n\n"},{"insert":"- Các giao dịch của khách hàng đều được mã hóa thông tin đường truyền theo chuẩn SSL/HTTPS."},{"attributes":{"align":"justify"},"insert":"\n"},{"insert":"- Hàng tháng, TACQUYEN sẽ tiến hành đối soát thông tin thanh toán giữa các bên TACQUYEN và kênh thanh toán nội bộ để kiểm tra và phát hiện lỗi nếu có và để xác nhận doanh thu."},{"attributes":{"align":"justify"},"insert":"\n"},{"insert":"- Hiển thị các thông tin cơ bản liên quan đến giao dịch: tên tác phẩm, số dư tài khoản và các chi tiết liên quan đến phương thức thanh toán được khách hàng lựa chọn."},{"attributes":{"align":"justify"},"insert":"\n"},{"insert":"- Bảo vệ quyền lợi: Công bố công khai, chi tiết thông tin về Tacquyen.com và TACQUYEN tại website "},{"attributes":{"bold":true},"insert":"tacquyen.com"},{"insert":", công bố các cách thức liên hệ để khách hàng có thể dễ dàng được hỗ trợ và giải đáp khi sử dụng các dịch vụ được cung cấp bởi Tacquyen.com."},{"attributes":{"align":"justify"},"insert":"\n\n"},{"insert":"2. Bảo vệ quyền lợi người tải tác phẩm"},{"attributes":{"align":"justify"},"insert":"\n\n"},{"insert":"- Khi yêu cầu phát hành tác phẩm trên Tacquyen.com, người đăng phải cung cấp đầy đủ các thông tin liên quan và phải hoàn toàn chịu trách nhiệm đối với các thông tin này. Các thông tin cụ thể bao gồm: Thông tin cá nhân, thông tin về tư cách pháp lý đối với thành viên là tổ chức, pháp nhân. Các thông tin này sẽ được Tacquyen.com quản lý trong mục dữ liệu quản lý. Ngoài ra, TACQUYEN còn yêu cầu người đăng cung cấp các chứng chỉ liên quan để người đăng, chứng minh được quyền sở hữu trí tuệ."},{"attributes":{"align":"justify"},"insert":"\n"},{"insert":"- Bắt buộc người đăng cung cấp đầy đủ các thông tin cơ bản về tác phẩm và thông tin của người đăng để người tải tác phẩm có thể tìm hiểu trước khi đăng tài tác phẩm đó."},{"attributes":{"align":"justify"},"insert":"\n"},{"insert":"- Kiểm duyệt chất lượng nội dung, chương trình tác phẩm trước khi phát hành, cập nhật."},{"attributes":{"align":"justify"},"insert":"\n"},{"insert":"- Đảm bảo quyền của thành viên sau khi đã đăng ký tải tác phẩm thành công trừ các trường hợp tác phẩm có nội dung vi phạm luật pháp, cần phải ngừng phát hành."},{"attributes":{"align":"justify"},"insert":"\n"},{"insert":"- Xây dựng cơ chế báo lỗi: người tải có thể báo lỗi khi nội dung đăng tải bị sai kiến thức, không xem được…"},{"attributes":{"align":"justify"},"insert":"\n\n"},{"insert":"3. Bảo vệ quyền lợi người đăng"},{"attributes":{"align":"justify"},"insert":"\n\n"},{"insert":"- Cung cấp dịch vụ hỗ trợ người đăng trực tiếp qua các kênh: Điện thoại, email, tại văn phòng."},{"attributes":{"align":"justify"},"insert":"\n"},{"insert":"- Cung cấp cho người đăng thông tin thống kê về lượt tải, số dư tài khoản, chi tiết đến từng giao dịch. Xử lí khiếu nại và đền bù thiệt hại trong trường hợp thông tin thanh toán của khách hàng qua website bị thay đổi, xóa, hủy, sao chép, tiết lộ, di chuyển trái phép hoặc bị chiếm đoạt gây thiệt hại cho khách hàng:"},{"attributes":{"align":"justify"},"insert":"\n"},{"insert":"- Các khiếu nại về thông tin thanh toán của thành viên sẽ được TACQUYEN tiếp nhận và xử lý theo quy trình khiếu nại công bố trên website."},{"attributes":{"align":"justify"},"insert":"\n"},{"insert":"- Trường hợp cần thiết sẽ phối hợp với cơ quan có thẩm quyền xác minh, làm rõ nội dung vụ việc."},{"attributes":{"align":"justify"},"insert":"\n"},{"insert":"- Tùy từng trường hợp, doanh nghiệp sẽ kiểm tra các thông tin dữ liệu lưu trữ, áp dụng các biện pháp bảo vệ quyền lợi thành viên như khôi phục dữ liệu, bồi thường thiệt hại theo quy định pháp luật."},{"attributes":{"align":"justify"},"insert":"\n"},{"insert":"- Nếu phát sinh rủi ro, thiệt hại trong trường hợp bất khả kháng bao gồm nhưng không giới hạn như chập điện, hư hỏng phần cứng, phần mềm, sự cố đường truyền internet hoặc do thiên tai v.v... thành viên phải chấp nhận những rủi ro, thiệt hại nếu có. TACQUYEN cam kết sẽ nỗ lực giảm thiểu những rủi ro, thiệt hại phát sinh tuy nhiên TACQUYEN sẽ không chịu bất cứ trách nhiệm nào phát sinh trong các trường hợp này."},{"attributes":{"align":"justify"},"insert":"\n\n"},{"attributes":{"bold":true},"insert":"IV. Bảo vệ thông tin cá nhân khách hàng"},{"attributes":{"align":"justify","header":4},"insert":"\n"},{"attributes":{"align":"justify"},"insert":"\n"},{"attributes":{"italic":true},"insert":"1. Mục đích và phạm vi thu thập"},{"attributes":{"align":"justify"},"insert":"\n\n"},{"insert":"- Việc thu thập dữ liệu chủ yếu trên Tacquyen.com bao gồm: email, điện thoại, tên đăng nhập, mật khẩu đăng nhập, địa chỉ khách hàng (thành viên). Đây là các thông tin mà Tacquyen.com cần thành viên cung cấp bắt buộc khi đăng ký sử dụng dịch vụ và để Tacquyen.com liên hệ xác nhận khi khách hàng đăng ký sử dụng dịch vụ trên website nhằm đảm bảo quyền lợi cho cho người tiêu dùng."},{"attributes":{"align":"justify"},"insert":"\n"},{"insert":"- Các thành viên sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình. Ngoài ra, thành viên có trách nhiệm thông báo kịp thời cho Tacquyen.com về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp."},{"attributes":{"align":"justify"},"insert":"\n"},{"insert":" "},{"attributes":{"align":"justify"},"insert":"\n"},{"attributes":{"italic":true},"insert":"2. Phạm vi sử dụng thông tin"},{"attributes":{"align":"justify"},"insert":"\n\n"},{"insert":"Tacquyen.com sử dụng thông tin thành viên cung cấp để:"},{"attributes":{"align":"justify"},"insert":"\n"},{"insert":"- Cung cấp các dịch vụ đến thành viên;"},{"attributes":{"align":"justify"},"insert":"\n"},{"insert":"- Gửi các thông báo về các hoạt động trao đổi thông tin giữa thành viên và tacquyen.com;"},{"attributes":{"align":"justify"},"insert":"\n"},{"insert":"- Ngăn ngừa các hoạt động phá hủy tài khoản người dùng của thành viên hoặc các hoạt động giả mạo thành viên;"},{"attributes":{"align":"justify"},"insert":"\n"},{"insert":"- Liên lạc và giải quyết với thành viên trong những trường hợp đặc biệt."},{"attributes":{"align":"justify"},"insert":"\n"},{"insert":"- Không sử dụng thông tin cá nhân của thành viên ngoài mục đích xác nhận và liên hệ có liên quan đến giao dịch tại Tacquyen.com."},{"attributes":{"align":"justify"},"insert":"\n"},{"insert":"- Trong trường hợp có yêu cầu của pháp luật: Tacquyen.com có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin cá nhân thành viên khi có yêu cầu từ cơ quan tư pháp bao gồm: Viện kiểm sát, tòa án, cơ quan công an điều tra liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật nào đó của khách hàng. Ngoài ra, không ai có quyền xâm phạm vào thông tin cá nhân của thành viên."},{"attributes":{"align":"justify"},"insert":"\n"},{"insert":" "},{"attributes":{"align":"justify"},"insert":"\n"},{"attributes":{"italic":true},"insert":"3. Thời gian lưu trữ thông tin"},{"attributes":{"align":"justify"},"insert":"\n\n"},{"insert":"- Dữ liệu cá nhân của thành viên sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ hoặc tự thành viên đăng nhập và thực hiện hủy bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân thành viên sẽ được bảo mật trên máy chủ của Tacquyen.com."},{"attributes":{"align":"justify"},"insert":"\n"},{"insert":" "},{"attributes":{"align":"justify"},"insert":"\n"},{"attributes":{"italic":true},"insert":"4. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân"},{"attributes":{"align":"justify"},"insert":"\n\n"},{"insert":"TACQUYEN.COM"},{"attributes":{"align":"justify"},"insert":"\n"},{"insert":"Địa chỉ: Phòng 1602, tòa nhà HH2 Bắc Hà, 15 Tố Hữu, Nam Từ Liêm, Hà Nội."},{"attributes":{"align":"justify"},"insert":"\n"},{"insert":"Email: "},{"attributes":{"link":"mailto:info@tacquyen.com"},"insert":"info"},{"attributes":{"underline":true,"color":"blue","link":"mailto:info@tacquyen.com"},"insert":"@tacquyen.com"},{"attributes":{"align":"justify"},"insert":"\n"},{"attributes":{"italic":true},"insert":" "},{"attributes":{"align":"justify"},"insert":"\n"},{"attributes":{"italic":true},"insert":"5. Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình."},{"attributes":{"align":"justify"},"insert":"\n\n"},{"insert":"- Thành viên có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình bằng cách đăng nhập vào tài khoản và chỉnh sửa thông tin cá nhân hoặc yêu cầu Tacquyen.com thực hiện việc này."},{"attributes":{"align":"justify"},"insert":"\n"},{"insert":"- Thành viên có quyền gửi khiếu nại về việc lộ thông tin các nhân cho bên thứ 3 đến Ban quản trị của Tacquyen.com. Khi tiếp nhận những phản hồi này, Tacquyen.com sẽ xác nhận lại thông tin, phải có trách nhiệm trả lời lý do và hướng dẫn thành viên khôi phục và bảo mật lại thông tin."},{"attributes":{"align":"justify"},"insert":"\n"},{"insert":"Email: "},{"attributes":{"link":"mailto:info@tacquyen.com"},"insert":"info"},{"attributes":{"underline":true,"color":"blue","link":"mailto:info@tacquyen.com"},"insert":"@tacquyen.com"},{"attributes":{"align":"justify"},"insert":"\n"},{"insert":" "},{"attributes":{"align":"justify"},"insert":"\n"},{"attributes":{"italic":true},"insert":"6. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng"},{"attributes":{"align":"justify"},"insert":"\n\n"},{"insert":"- Thông tin cá nhân của thành viên trên Tacquyen.com được Tacquyen.com cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của Tacquyen.com. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi thành viên chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của khách hàng đó trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác."},{"attributes":{"align":"justify"},"insert":"\n"},{"insert":"- Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ 3 nào về thông tin cá nhân của thành viên khi không có sự cho phép đồng ý từ thành viên."},{"attributes":{"align":"justify"},"insert":"\n"},{"insert":"- Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân thành viên, Tacquyen.com sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho thành viên được biết."},{"attributes":{"align":"justify"},"insert":"\n"},{"insert":"- Bảo mật tuyệt đối mọi thông tin giao dịch trực tuyến của Thành viên bao gồm thông tin hóa đơn kế toán chứng từ số hóa tại khu vực dữ liệu trung tâm an toàn cấp 1 của Tacquyen.com."},{"attributes":{"align":"justify"},"insert":"\n"},{"insert":"- Ban quản trị Tacquyen.com yêu cầu các cá nhân khi đăng ký là thành viên, phải cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân có liên quan như: Họ và tên, địa chỉ liên lạc, email, số chứng minh nhân dân, điện thoại…., và chịu trách nhiệm về tính pháp lý của những thông tin trên. Ban quản trị Tacquyen.com không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết mọi khiếu nại có liên quan đến quyền lợi của Thành viên đó nếu xét thấy tất cả thông tin cá nhân của thành viên đó cung cấp khi đăng ký ban đầu là không chính xác."},{"attributes":{"align":"justify"},"insert":"\n\n"},{"attributes":{"bold":true},"insert":"V. Quản lý thông tin xấu"},{"attributes":{"align":"justify","header":4},"insert":"\n"},{"attributes":{"align":"justify"},"insert":"\n"},{"insert":"1. Thành viên sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình. Thành viên có trách nhiệm thông báo kịp thời cho Tacquyen.com về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp."},{"attributes":{"align":"justify"},"insert":"\n"},{"insert":"2. Thành viên phải cung cấp đầy đủ, chính xác các thông tin đăng tải trên Tacquyen.com, đặc biệt thông tin về học phí, chất lượng tác phẩm. Mọi thông tin được sửa đổi, bổ sung, thay thế phải được thông báo kịp thời cho Ban quản trị Website."},{"attributes":{"align":"justify"},"insert":"\n"},{"insert":"3. Thành viên không sử dụng dịch vụ của Tacquyen.com vào những mục đích bất hợp pháp, không hợp lý, lừa đảo, đe doạ, thăm dò thông tin bất hợp pháp, phá hoại, tạo ra và phát tán virus gây hư hại tới hệ thống, cấu hình, truyền tải thông tin của Tacquyen.com. Trong trường hợp vi phạm thì thành viên phải chịu trách nhiệm về các hành vi của mình trước pháp luật."},{"attributes":{"align":"justify"},"insert":"\n"},{"insert":"4. Thành viên không được thay đổi, chỉnh sửa, gán gép, copy, truyền bá, phân phối, cung cấp và tạo những công cụ tương tự của dịch vụ do Tacquyen.com cung cấp cho một bên thứ ba nếu không được sự đồng ý của Tacquyen.com trong bản Quy chế này."},{"attributes":{"align":"justify"},"insert":"\n"},{"insert":"5. Thành viên không được hành động gây mất uy tín của Tacquyen.com dưới mọi hình thức như gây mất đoàn kết giữa các thành viên bằng cách sử dụng tên đăng ký thứ hai, thông qua một bên thứ ba hoặc tuyên truyền, phổ biến những thông tin không có lợi cho uy tín của Tacquyen.com."},{"attributes":{"align":"justify"},"insert":"\n"},{"insert":"6. Danh sách các nội dung cấm đăng tải tại Tacquyen.com"},{"attributes":{"align":"justify"},"insert":"\n"},{"insert":"- Tác phẩm có các nội dung vi phạm pháp luật hoặc vi phạm quy định của Tacquyen.com, Tác phẩm có nội dung chống phá nhà nước, vi phạm quyền sở hữu trí tuệ hoặc xúc phạm nhân phẩm danh dự của người khác."},{"attributes":{"align":"justify"},"insert":"\n"},{"insert":"- Tác phẩm có các nội dung quảng cáo."},{"attributes":{"align":"justify"},"insert":"\n"},{"insert":"7. Tác phẩm đăng tải trên Tacquyen.com phải đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn tác phẩm do Tacquyen.com đề ra."},{"attributes":{"align":"justify"},"insert":"\n"},{"insert":"8. Cơ chế rà soát, kiểm soát thông tin về sản phẩm/dịch vụ của Ban quản trị đối với sản phẩm/dịch vụ đăng tải trên website."},{"attributes":{"align":"justify"},"insert":"\n\n"},{"attributes":{"bold":true},"insert":"VI. Trách nhiệm trong trường hợp phát sinh lỗi kỹ thuật"},{"attributes":{"align":"justify","header":4},"insert":"\n"},{"attributes":{"align":"justify"},"insert":"\n"},{"insert":"1. Khi thực hiện các giao dịch trên website, bắt buộc các thành viên phải thực hiện đúng theo các quy trình hướng dẫn."},{"attributes":{"align":"justify"},"insert":"\n"},{"insert":"2. Ban quản trị "},{"attributes":{"bold":true},"insert":"tacquyen.com"},{"insert":" cam kết cung cấp chất lượng dịch vụ tốt nhất cho các thành viên tham gia giao dịch. Trường hợp phát sinh lỗi kỹ thuật, lỗi phần mềm hoặc các lỗi khách quan khác dẫn đến Thành viên không thể tham gia giao dịch được thì các Thành viên thông báo cho Ban quản trị qua địa chỉ email:"},{"attributes":{"color":"blue"},"insert":" "},{"attributes":{"color":"blue","link":"mailto:info@tacquyen.com%20"},"insert":"info"},{"attributes":{"underline":true,"color":"blue","link":"mailto:info@tacquyen.com%20"},"insert":"@tacquyen.com "},{"attributes":{"link":"mailto:info@tacquyen.com%20"},"insert":"."},{"insert":" Chúng tôi sẽ khắc phục lỗi trong thời gian sớm nhất, tạo điều kiện cho các Thành viên tham gia Tacquyen.com;"},{"attributes":{"align":"justify"},"insert":"\n"},{"insert":"3. Tuy nhiên, Ban quản trị Tacquyen.com sẽ không chịu trách nhiệm giải quyết trong trường hợp thông báo của các Thành viên không đến được Ban quản lý, phát sinh từ lỗi kỹ thuật, lỗi đường truyền, phần mềm hoặc các lỗi khác không do Ban quản trị gây ra."},{"attributes":{"align":"justify"},"insert":"\n"},{"insert":"\n"},{"attributes":{"bold":true},"insert":"VII. Quyền và nghĩa vụ của Ban quản trị Tacquyen.com"},{"attributes":{"align":"justify","header":4},"insert":"\n"},{"attributes":{"align":"justify"},"insert":"\n"},{"insert":"1. Quyền của Ban quản trị Tacquyen.com"},{"attributes":{"align":"justify"},"insert":"\n\n"},{"insert":"- Tacquyen.com sẽ tiến hành cung cấp các dịch vụ cho những thành viên tham gia sau khi đã hoàn thành các thủ tục và các điều kiện bắt buộc mà Tacquyen.com nêu ra."},{"attributes":{"align":"justify"},"insert":"\n"},{"insert":"- Tacquyen.com sẽ tiến hành xây dựng các chính sách dịch vụ áp dụng cho từng đối tượng trên website. Các chính sách này sẽ được công bố trên Tacquyen.com."},{"attributes":{"align":"justify"},"insert":"\n"},{"insert":"- Trong trường hợp có cơ sở để chứng minh thành viên cung cấp thông tin cho Tacquyen.com không chính xác, sai lệch, không đầy đủ hoặc vi phạm pháp luật hay thuần phong mỹ tục Việt Nam thì "},{"attributes":{"bold":true},"insert":"tacquyen.com"},{"insert":" có quyền từ chối, tạm ngừng hoặc chấm dứt quyền sử dụng dịch vụ của thành viên."},{"attributes":{"align":"justify"},"insert":"\n"},{"insert":"- Tacquyen.com có thể chấm dứt quyền thành viên và quyền sử dụng một hoặc tất cả các dịch vụ của thành viên và sẽ thông báo cho thành viên trong thời hạn ít nhất là một (01) tháng trong trường hợp thành viên vi phạm các Quy chế của Tacquyen.com hoặc có những hành vi ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh trên Tacquyen.com."},{"attributes":{"align":"justify"},"insert":"\n"},{"insert":"- Tacquyen.com có thể chấm dứt ngay quyền sử dụng dịch vụ và quyền thành viên của thành viên nếu Tacquyen.com phát hiện thành viên bị kết án hoặc đang trong thời gian thụ án, trong trường hợp thành viên tiếp tục hoạt động có thể gây cho Tacquyen.com trách nhiệm pháp lý, có những hoạt động lừa đảo, giả mạo, gây rối loạn thị trường, gây mất đoàn kết đối với các thành viên khác của Tacquyen.com, hoạt động vi phạm pháp luật hiện hành của Việt Nam."},{"attributes":{"align":"justify"},"insert":"\n"},{"insert":"- Tacquyen.com có quyền ngừng phát hành tác phẩm, chỉnh sửa hoặc xóa nội dung tác phẩm nếu Tacquyen.com phát hiện tác phẩm có nội dung vi phạm pháp luật, vi phạm quyền sở hữu trí tuệ, xâm phạm danh dự nhân phẩm của người khác, phá hoại hoạt động của website."},{"attributes":{"align":"justify"},"insert":"\n"},{"insert":"- Tacquyen.com có quyền từ chối phát hành tác phẩm mà Tacquyen.com cho rằng không đủ chất lượng về mặt chuyên môn, có nội dung không phù hợp với đối tượng học viên của Tacquyen.com."},{"attributes":{"align":"justify"},"insert":"\n"},{"insert":"- Trong trường hợp chấm dứt quyền thành viên và quyền sử dụng dịch vụ thì tất cả các chứng nhận, các quyền của thành viên được cấp sẽ mặc nhiên hết giá trị và bị chấm dứt, các tác phẩm đang phát hành của thành viên cũng sẽ chuyển sang trạng thái ngưng phát hành"},{"attributes":{"align":"justify"},"insert":"\n"},{"insert":"- Tacquyen.com giữ bản quyền sử dụng dịch vụ và các nội dung trên Tacquyen.com theo các quy dịnh pháp luật về bảo hộ sở hữu trí tuệ tại Việt Nam. Tất cả các biểu tượng, nội dung theo các ngôn ngữ khác nhau đều thuộc quyền sở hữu của Tacquyen.com. Nghiêm cấm mọi hành vi sao chép, sử dụng và phổ biến bất hợp pháp các quyền sở hữu trên."},{"attributes":{"align":"justify"},"insert":"\n"},{"insert":"- Tacquyen.com giữ quyền được thay đổi bảng, biểu giá dịch vụ và phương thức thanh toán trong thời gian cung cấp dịch vụ cho thành viên theo nhu cầu và điều kiện khả năng của Tacquyen.com và sẽ báo trước cho thành viên thời hạn là một (01) tháng."},{"attributes":{"align":"justify"},"insert":"\n\n"},{"insert":"2. Nghĩa vụ và trách nhiệm của Ban quản trị Tacquyen.com"},{"attributes":{"align":"justify"},"insert":"\n\n"},{"insert":"- Tacquyen.com chịu trách nhiệm xây dựng website bao gồm một số công việc chính như: nghiên cứu, thiết kế, mua sắm các thiết bị phần cứng và phần mềm, kết nối Internet, xây dựng chính sách phục vụ cho hoạt động Tacquyen.com trong điều kiện và phạm vi cho phép."},{"attributes":{"align":"justify"},"insert":"\n"},{"insert":"- Tacquyen.com sẽ tiến hành triển khai và hợp tác với các đối tác trong việc xây dựng hệ thống các dịch vụ, các công cụ tiện ích phục vụ cho việc giao dịch của các thành viên tham gia và người sử dụng trên Tacquyen.com."},{"attributes":{"align":"justify"},"insert":"\n"},{"insert":"- Tacquyen.com chịu trách nhiệm xây dựng, bổ sung hệ thống các kiến thức, thông tin về: nghiệp vụ ngoại thương, thương mại điện tử, hệ thống văn bản pháp luật thương mại trong nước và quốc tế, thị trường nước ngoài, cũng như các tin tức có liên quan đến hoạt động của Tacquyen.com."},{"attributes":{"align":"justify"},"insert":"\n"},{"insert":"- Tacquyen.com sẽ tiến hành các hoạt động xúc tiến, quảng bá Tacquyen.com ra thị trường nước ngoài trong phạm vi và điều kiện cho phép, góp phần mở rộng, kết nối đáp ứng các nhu cầu tìm kiếm thành viên và phát triển thị trường nước ngoài của các thành viên tham gia Tacquyen.com."},{"attributes":{"align":"justify"},"insert":"\n"},{"insert":"- Tacquyen.com có trách nhiệm yêu cầu người đăng tham gia giảng dạy trên Tacquyen.com phải cung cấp đầu đủ các giấy phép, chứng chỉ của người đăng và tác phẩm được đăng tải trên Tacquyen.com"},{"attributes":{"align":"justify"},"insert":"\n"},{"insert":"- Tacquyen.com sẽ tiến hành xóa bỏ những nội dung đăng tải vi phạm pháp luật, vi phạm bản quyền."},{"attributes":{"align":"justify"},"insert":"\n"},{"insert":"- Tacquyen.com sẽ cố gắng đến mức cao nhất trong phạm vi và điều kiện có thể để duy trì hoạt động bình thường của Tacquyen.com và khắc phục các sự cố như: sự cố kỹ thuật về máy móc, lỗi phần mềm, hệ thống đường truyền internet, nhân sự, các biến động xã hội, thiên tai, mất điện, các quyết định của cơ quan nhà nước hay một tổ chức liên quan thứ ba. Tuy nhiên nếu những sự cố trên xẩy ra nằm ngoài khả năng kiểm soát, là những trường hợp bất khả kháng mà gây thiệt hại cho thành viên thì Tacquyen.com không phải chịu trách nhiệm liên đới."},{"attributes":{"align":"justify"},"insert":"\n\n"},{"attributes":{"bold":true},"insert":"VIII. Quyền và trách nhiệm thành viên tham gia Tacquyen.com"},{"attributes":{"align":"justify","header":4},"insert":"\n"},{"attributes":{"align":"justify"},"insert":"\n"},{"insert":"1. Quyền và nghĩa vụ của người đăng tác phẩm"},{"attributes":{"align":"justify"},"insert":"\n\n"},{"insert":"a. Quyền"},{"attributes":{"align":"justify"},"insert":"\n\n"},{"insert":"- Khi đăng ký trở thành người đăng của Tacquyen.com, thành viên sẽ được quyền khởi tạo các tác phẩm trực tuyến của mình trên Tacquyen.com."},{"attributes":{"align":"justify"},"insert":"\n"},{"insert":"- Người đăng sẽ có quyền sử dụng các dịch vụ, quản lý tác phẩm và các của mình trên Tacquyen.com."},{"attributes":{"align":"justify"},"insert":"\n"},{"insert":"- Người đăng sẽ được nhân viên của Tacquyen.com hướng dẫn sử dụng được các công cụ, các tính năng phục vụ cho việc xây dựng tác phẩm và sử dụng các dịch vụ tiện ích trên Tacquyen.com."},{"attributes":{"align":"justify"},"insert":"\n"},{"insert":"- Người đăng sẽ có quyền yêu cầu hỗ trợ từ Tacquyen.com trong quá trình sử dụng tài khoản của mình nhằm mục tiêu cung cấp dịch vụ tốt nhất cho người tải tác phẩm. Việc hỗ trợ cụ thể sẽ được quy định trong hợp đồng."},{"attributes":{"align":"justify"},"insert":"\n"},{"insert":"- Người đăng có quyền chủ động xây dựng các chính sách liên quan đến việc tải tác phẩm mà mình đăng."},{"attributes":{"align":"justify"},"insert":"\n\n"},{"insert":"b. Nghĩa vụ"},{"attributes":{"align":"justify"},"insert":"\n\n"},{"insert":"- Người đăng cam kết những thông tin chứng thực cung cấp cho Tacquyen.com là chính xác và hoàn chỉnh."},{"attributes":{"align":"justify"},"insert":"\n"},{"insert":"- Người đăng tự chịu trách nhiệm về nội dung tác phẩm, dịch vụ cung cấp trong tác phẩm của mình."},{"attributes":{"align":"justify"},"insert":"\n"},{"insert":"- Người đăng có trách nhiệm vận hành và quản lý các hoạt động về tài khoản của mình. Trong trường hợp phát hiện hành vi gây rối, phá hoại bởi thành viên khác, người đăng có trách nhiệm báo cho ban quản trị Tacquyen.com."},{"attributes":{"align":"justify"},"insert":"\n"},{"insert":"- Trong trường hợp có khiếu nại của thành viên về tác phẩm, người đăng phải hợp tác với ban quản trị Tacquyen.com để giải quyết."},{"attributes":{"align":"justify"},"insert":"\n\n"},{"insert":"2. Quyền và nghĩa vụ của người tải tác phẩm."},{"attributes":{"align":"justify"},"insert":"\n\n"},{"insert":"a. Quyền"},{"attributes":{"align":"justify"},"insert":"\n\n"},{"insert":"- Người dùng có quyền mua các sản phẩm tác quyền trên tacquyen.com."},{"attributes":{"align":"justify"},"insert":"\n"},{"insert":"- Người dùng có quyền thông báo với ban quản trị Tacquyen.com nếu phát hiện nội dung vi phạm pháp luật, sai kiến thức, không đảm bảo chất lượng hoặc các vấn đề về kĩ thuật."},{"attributes":{"align":"justify"},"insert":"\n"},{"insert":"- Người dùng có quyền khiếu nại nếu tác phẩm không đảm bảo chất lượng như người đăng đã cam kết."},{"attributes":{"align":"justify"},"insert":"\n\n"},{"insert":"b. Nghĩa vụ"},{"attributes":{"align":"justify"},"insert":"\n"},{"insert":"- Người mua tác quyền tự chịu trách nhiệm về việc thanh toán phí khi mua tác phẩm."},{"attributes":{"align":"justify"},"insert":"\n"},{"insert":"- Người dùng không được có các hành vi vi phạm pháp luật, vi phạm quy đinh của Tacquyen.com, phá hoại tác phẩm, cản trở việc học tập của học viên khác, cản trở việc giảng dạy của người đăng, xúc phạm nhân phẩm danh dự của người đăng và thành viên khác."},{"attributes":{"align":"justify"},"insert":"\n"},{"insert":"- Người dùng tự chịu trách nhiệm về các nội dung bình luận ở phần cho thành viên bình luận …"},{"attributes":{"align":"justify"},"insert":"\n\n"},{"attributes":{"bold":true},"insert":"IX. Điều khoản áp dụng"},{"attributes":{"align":"justify","header":4},"insert":"\n"},{"attributes":{"align":"justify"},"insert":"\n"},{"insert":"1. Mọi tranh chấp phát sinh giữa Tacquyen.com và thành viên sẽ được giải quyết trên cơ sở thương lượng. Trường hợp không đạt được thỏa thuận như mong muốn, một trong hai bên có quyền đưa vụ việc ra Tòa án nhân dân có thẩm quyền để giải quyết"},{"attributes":{"align":"justify"},"insert":"\n"},{"insert":"2. Quy chế của Tacquyen.com chính thức có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký Quyết định ban hành kèm theo Quy chế này. Tacquyen.com có quyền và có thể thay đổi Quy chế này bằng cách thông báo lên Tacquyen.com cho các thành viên biết. Quy chế sửa đổi có hiệu lực kể từ ngày Quyết định về việc sửa đổi Quy chế có hiệu lực. Việc thành viên tiếp tục sử dụng dịch vụ sau khi Quy chế sửa đổi được công bố và thực thi đồng nghĩa với việc họ đã chấp nhận Quy chế sửa đổi này."},{"attributes":{"align":"justify"},"insert":"\n\n"},{"attributes":{"bold":true},"insert":"X. Điều khoản cam kết"},{"attributes":{"align":"justify","header":4},"insert":"\n"},{"attributes":{"align":"justify"},"insert":"\n"},{"insert":"- Các thành viên tham gia giao dịch trên Tacquyen.com cam kết thực hiện đúng nội dung Quy chế."},{"attributes":{"align":"justify"},"insert":"\n"},{"insert":"- Tất cả các nội dung trong Bản Quy chế này tuân thủ theo hệ thống pháp luật hiện hành của Việt Nam."},{"attributes":{"align":"justify"},"insert":"\n"},{"insert":"- Thành viên khi tham gia phải tự tìm hiểu trách nhiệm pháp lý của mình, tuân thủ quy định pháp luật và nội dung Quy chế quản lý hoạt động Tacquyen.com."},{"attributes":{"align":"justify"},"insert":"\n\n"},{"attributes":{"bold":true},"insert":"Địa chỉ liên lạc chính thức của Tacquyen.com:"},{"attributes":{"align":"justify","header":4},"insert":"\n"},{"insert":"TACQUYEN.COM"},{"attributes":{"align":"justify"},"insert":"\n"},{"insert":"Địa chỉ: Phòng 1602, tòa nhà HH2 Bắc Hà, 15 Tố Hữu, Nam Từ Liêm, Hà Nội"},{"attributes":{"align":"justify"},"insert":"\n"},{"insert":"Điện thoại: 024.33.703.703"},{"attributes":{"align":"justify"},"insert":"\n"},{"attributes":{"bold":true},"insert":"ĐẠI ĐIỆN TACQUYEN.COM"},{"attributes":{"align":"center"},"insert":"\n\n"},{"attributes":{"bold":true},"insert":"(Đã ký)"},{"attributes":{"align":"center"},"insert":"\n"},{"attributes":{"align":"justify"},"insert":"\n"}]}
  • Tác phẩm có trên Tacquyen40+
  • Các chủ đề, đề tài13+
  • Tác giả, chủ sở hữu12+
  • Khách hàng đã mua75+