21 thg 04, 2021 | 10:25

Những hiểu biết về quyền tác giả tại Việt Nam

{"ops":[{"insert":"Quyền tác giả là quyền của tổ chức, cá nhân đối với tác phẩm do mình sáng tạo hoặc sở hữu đã được quy định chi tiết trong Bộ Luật Dân sự 2005, Luật Sở hữu trí tuệ và Nghị Định 100/NĐ-CP/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Dân sự Luật Sở hữu trí tuệ về quyền tác giả và quyền liên quan.\n"}]}

{"ops":[{"attributes":{"bold":true},"insert":"1. Quyền tác giả là gì ?"},{"attributes":{"align":"justify"},"insert":"\n\n"},{"insert":"Quyền tác giả hay tác quyền (copyright) là độc quyền của một tác giả cho tác phẩm của người này. Quyền tác giả được dùng để bảo vệ các sáng tạo tinh thần có tính chất văn hóa (cũng còn được gọi là tác phẩm) thí dụ như các bài viết về khoa học hay văn học, sáng tác nhạc, ghi âm, tranh vẽ, hình chụp, phim và các chương trình truyền thanh. Quyền này bảo vệ các quyền lợi cá nhân và lợi ích kinh tế của tác giả trong mối liên quan với tác phẩm này. Quyền tác giả thông thường chỉ được công nhận khi sáng tạo này mới, có một phần công lao của tác giả và có thể chỉ ra được là có tính chất duy nhất."},{"attributes":{"align":"justify"},"insert":"\n\n"},{"attributes":{"bold":true},"insert":"2. Quyền tác giả tại Việt Nam"},{"attributes":{"align":"justify"},"insert":"\n\n"},{"insert":"Quyền tác giả là quyền của tổ chức, cá nhân đối với tác phẩm do mình sáng tạo hoặc sở hữu, bao gồm các quyền sau đây. Điều này đã được quy định chi tiết trong Bộ Luật Dân sự 2005, Luật Sở hữu trí tuệ và Nghị Định 100/NĐ-CP/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Dân sự Luật Sở hữu trí tuệ về quyền tác giả và quyền liên quan."},{"attributes":{"align":"justify"},"insert":"\n\n"},{"attributes":{"italic":true},"insert":"* Quyền Nhân thân"},{"attributes":{"align":"justify"},"insert":"\n\n"},{"insert":"- Đặt tên cho tác phẩm."},{"attributes":{"align":"justify"},"insert":"\n"},{"insert":"- Đứng tên thật hoặc bút danh trên tác phẩm; được nêu tên thật hoặc bút danh khi tác phẩm được công bố, sử dụng."},{"attributes":{"align":"justify"},"insert":"\n"},{"insert":"- Công bố tác phẩm hoặc cho phép người khác công bố tác phẩm."},{"attributes":{"align":"justify"},"insert":"\n"},{"insert":"- Bảo vệ sự toàn vẹn của tác phẩm, không cho người khác sửa chữa, cắt xén hoặc xuyên tạc tác phẩm dưới bất kỳ hình thức nào gây phương hại đến danh dự và uy tín của tác giả."},{"attributes":{"align":"justify"},"insert":"\n\n"},{"attributes":{"italic":true},"insert":"* Quyền tài sản"},{"attributes":{"align":"justify"},"insert":"\n\n"},{"insert":"- Làm tác phẩm phái sinh;"},{"attributes":{"align":"justify"},"insert":"\n"},{"insert":"- Biểu diễn tác phẩm trước công chúng"},{"attributes":{"align":"justify"},"insert":"\n"},{"insert":"- Sao chép tác phẩm"},{"attributes":{"align":"justify"},"insert":"\n"},{"insert":"- Phân phối, nhập khẩu bản gốc hoặc bản sao tác phẩm"},{"attributes":{"align":"justify"},"insert":"\n"},{"insert":"- Truyền đạt tác phẩm đến công chúng bằng phương tiện hữu tuyến, vô tuyến, mạng thông tin điện tử hoặc bất kỳ phương tiện kỹ thuật nào khác"},{"attributes":{"align":"justify"},"insert":"\n"},{"insert":"- Cho thuê bản gốc hoặc bản sao tác phẩm điện ảnh, chương trình máy tính. Tác phẩm được bảo hộ theo cơ chế quyền tác giả là các tác phẩm trong lĩnh vực văn học, khoa học và nghệ thuật"},{"attributes":{"align":"justify"},"insert":"\n\n"},{"attributes":{"bold":true},"insert":"3. Cần làm gì khi bị xâm phạm quyền tác giả?"},{"attributes":{"align":"justify"},"insert":"\n\n"},{"attributes":{"italic":true},"insert":"a. Quyền tác giả"},{"attributes":{"align":"justify"},"insert":"\n\n"},{"insert":"Tại Điều 28 Luật Sở hữu trí tuệ có quy định các hành vi sau đây được xác định là hành vi xâm phạm quyền tác giả:"},{"attributes":{"align":"justify"},"insert":"\n\n"},{"insert":"- Chiếm đoạt quyền tác giả đối với tác phẩm văn học, nghệ thuật, khoa học."},{"attributes":{"align":"justify"},"insert":"\n"},{"insert":"- Mạo danh tác giả."},{"attributes":{"align":"justify"},"insert":"\n"},{"insert":"- Công bố, phân phối tác phẩm mà không được phép của tác giả."},{"attributes":{"align":"justify"},"insert":"\n"},{"insert":"- Công bố, phân phối tác phẩm có đồng tác giả mà không được phép của đồng tác giả đó."},{"attributes":{"align":"justify"},"insert":"\n"},{"insert":"- Sửa chữa, cắt xén hoặc xuyên tạc tác phẩm dưới bất kỳ hình thức nào gây phương hại đến danh dự và uy tín của tác giả."},{"attributes":{"align":"justify"},"insert":"\n"},{"insert":"- Sao chép tác phẩm mà không được phép của tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả, trừ trường hợp tự sao chép một bản nhằm mục đích nghiên cứu khoa học, giảng dạy của cá nhân hoặc sao chép tác phẩm để lưu trữ trong thư viện với mục đích nghiên cứu;"},{"attributes":{"align":"justify"},"insert":"\n"},{"insert":"- Làm tác phẩm phái sinh mà không được phép của tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả đối với tác phẩm được dùng để làm tác phẩm phái sinh, trừ trường hợp chuyển tác phẩm sang chữ nổi hoặc ngôn ngữ khác cho người khiếm thị;"},{"attributes":{"align":"justify"},"insert":"\n"},{"insert":"- Sử dụng tác phẩm mà không được phép của chủ sở hữu quyền tác giả, không trả tiền nhuận bút, thù lao, quyền lợi vật chất khác theo quy định của pháp luật, trừ các trường hợp tại khoản 1 Điều 25 của Luật SHTT;"},{"attributes":{"align":"justify"},"insert":"\n"},{"insert":"- Cho thuê tác phẩm mà không trả tiền nhuận bút, thù lao và quyền lợi vật chất khác cho tác giả hoặc chủ sở hữu quyền tác giả."},{"attributes":{"align":"justify"},"insert":"\n"},{"insert":"- Nhân bản, sản xuất bản sao, phân phối, trưng bày hoặc truyền đạt tác phẩm đến công chúng qua mạng truyền thông và các phương tiện kỹ thuật số mà không được phép của chủ sở hữu quyền tác giả."},{"attributes":{"align":"justify"},"insert":"\n"},{"insert":"- Xuất bản tác phẩm mà không được phép của chủ sở hữu quyền tác giả."},{"attributes":{"align":"justify"},"insert":"\n"},{"insert":"- Cố ý hủy bỏ hoặc làm vô hiệu các biện pháp kỹ thuật do chủ sở hữu quyền tác giả thực hiện để bảo vệ quyền tác giả đối với tác phẩm của mình."},{"attributes":{"align":"justify"},"insert":"\n"},{"insert":"- Cố ý xóa, thay đổi thông tin quản lý quyền dưới hình thức điện tử có trong tác phẩm."},{"attributes":{"align":"justify"},"insert":"\n"},{"insert":"- Sản xuất, lắp ráp, biến đổi, phân phối, nhập khẩu, xuất khẩu, bán hoặc cho thuê thiết bị khi biết hoặc có cơ sở để biết thiết bị đó làm vô hiệu các biện pháp kỹ thuật do chủ sở hữu quyền tác giả thực hiện để bảo vệ quyền tác giả đối với tác phẩm của mình."},{"attributes":{"align":"justify"},"insert":"\n"},{"insert":"- Làm và bán tác phẩm mà chữ ký của tác giả bị giả mạo."},{"attributes":{"align":"justify"},"insert":"\n"},{"insert":"- Xuất khẩu, nhập khẩu, phân phối bản sao tác phẩm mà không được phép của chủ sở hữu quyền tác giả."},{"attributes":{"align":"justify"},"insert":"\n\n"},{"attributes":{"italic":true},"insert":"b. Xử lý hành vi vi phạm quyền tác giả"},{"attributes":{"align":"justify"},"insert":"\n\n"},{"insert":"Đối với mỗi một loại hành vi xâm phạm quyền tác giả sẽ có những khung hình phạt khác nhau. Tại Nghị định 131/2013/NĐ-CP theo đó mức phạt tối đa hành vi xâm phạm quyền tác giả đối với cá nhân là 250.000.000 đồng, đối với tổ chức là 500.000.000 đồng."},{"attributes":{"align":"justify"},"insert":"\n\n"},{"insert":"Bên cạnh đó, người có hành vi vi phạm còn có thể bị áp dụng một trong các biện pháp khắc phục sau:"},{"attributes":{"align":"justify"},"insert":"\n\n"},{"insert":"- Buộc đưa ra khỏi lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam hoặc tái xuất hàng hoá, vật phẩm, phương tiện."},{"attributes":{"align":"justify"},"insert":"\n"},{"insert":"- Buộc tiêu hủy hàng hóa, vật phẩm gây hại cho sức khỏe con người, vật nuôi, cây trồng và môi trường, văn hóa phẩm có nội dung độc hại"},{"attributes":{"align":"justify"},"insert":"\n"},{"insert":"- Buộc cải chính thông tin sai sự thật hoặc gây nhầm lẫn."},{"attributes":{"align":"justify"},"insert":"\n"},{"insert":"- Buộc loại bỏ yếu tố vi phạm trên hàng hoá, bao bì hàng hóa, phương tiện kinh doanh, vật phẩm."},{"attributes":{"align":"justify"},"insert":"\n"},{"insert":"- Buộc sửa lại đúng tên tác giả, tên tác phẩm, tên người biểu diễn."},{"attributes":{"align":"justify"},"insert":"\n"},{"insert":"- Buộc thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, Giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan."},{"attributes":{"align":"justify"},"insert":"\n"},{"insert":"- Buộc dỡ bỏ bản sao tác phẩm, cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng vi phạm dưới hình thức điện tử, trên môi trường mạng và kỹ thuật số."},{"attributes":{"align":"justify"},"insert":"\n"},{"insert":"- Buộc hoàn trả cho chủ sở hữu quyền tác giả tiền nhuận bút, thù lao, quyền lợi vật chất thu được từ việc thực hiện hành vi vi phạm."},{"attributes":{"align":"justify"},"insert":"\n\n"},{"attributes":{"italic":true},"insert":"c. Cần phải làm gì khi bị xâm phạm quyền tác giả"},{"attributes":{"align":"justify"},"insert":"\n\n"},{"insert":"Khi phát hiện có hành vi xâm phạm quyền tác giả, tác giả có thể gửi khuyến cáo, yêu cầu cá nhân, tổ chức xâm phạm chấm dứt hành vi của mình. Tùy vào mức độ vi phạm, tác giả còn có thể gửi yêu cầu lên các cơ quan có thẩm quyền như quản lý thị trường, thanh tra văn hóa-thể thao và du lịch; để áp dụng các biện pháp hành chính."},{"attributes":{"align":"justify"},"insert":"\n\n"},{"insert":"Nếu các biện pháp trên không có tác dụng, tác giả có thể khởi kiện dân sự để xử lý chủ thể vi phạm xâm phạm quyền tác giả. Trong trường đó, tác giả có thể sử dụng quyền tác giả của mình nếu đã đăng kí. Trong trường hợp chưa đăng ký quyền tác giả, tác giả sẽ cần phải có bằng chứng về việc mình thực sự đã sáng tác ra tác phẩm. Do đó, tác giả nên đăng ký bản quyền tác phẩm của mình để xử lý vi phạm một cách nhanh chóng hơn."},{"attributes":{"align":"justify"},"insert":"\n"}]}

Tin mới cập nhật

Các văn bản công ước quốc tế về tác quyền
03 thg 06, 2021
{"ops":[{"insert":"Dưới đây là tổng hợp các văn bản luật pháp quốc tế và công ước quốc tế về quyền sở hữu tác phẩm, tác quyền và quyền tác giả cũng như các chế tài xử lý vi phạm tác quyền.\n"}]}
Các trường hợp sử dụng các tác phẩm đã công bố không phải xin phép
28 thg 05, 2021
{"ops":[{"insert":"Một số trường hợp chúng ta được sử dụng tác phẩm đã công bố không phải xin phép. Có trường hợp phải trả tiền và có trường hợp miễn phí.\n"}]}
Quyền tác giả và bảo hộ quyền tác giả
28 thg 05, 2021
{"ops":[{"insert":"Quyền tác giả là gì? Bảo hộ quyền tác giả như thế nào? Đây là những vấn đề không mới nhưng cũng không phải ai cũng biết. \n"}]}
Tìm hiểu về bản quyền và quyền tác giả
24 thg 04, 2021
{"ops":[{"attributes":{"bold":true},"insert":"1. Bản quyền là gì ?"},{"insert":"\n\n"},{"attributes":{"color":"#444444"},"insert":"Bản quyền là một thuật ngữ pháp lý mô tả quyền lợi kinh tế của người sáng tác ra các tác phẩm văn học và nghệ thuật, trong đó bao gồm quyền tái bản, in ấn và trình diễn hay trưng bày tác phẩm của mình trước công chúng."},{"attributes":{"align":"justify"},"insert":"\n"}]}
Các văn bản quy phạm pháp luật Việt Nam về tác quyền
23 thg 04, 2021
{"ops":[{"insert":"Dưới đây là tổng hợp các văn bản quy phạm pháp luật về quyền sở hữu tác phẩm, tác quyền và quyền tác giả cũng như các chế tài xử lý vi phạm tác quyền.\n"}]}
Những thông tin cần biết về Bảo hộ quyền tác giả
22 thg 04, 2021
{"ops":[{"insert":"Khi mà vai trò của sức sáng tạo, sản phẩm trí tuệ trong cuộc sống không ngừng gia tăng, nhận thức của các tổ chức, cá nhân đối với vấn đề bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ nói chung, quyền tác giả, quyền liên quan nói riêng ngày càng được nâng cao. \n"}]}
  • Tác phẩm có trên Tacquyen40+
  • Các chủ đề, đề tài13+
  • Tác giả, chủ sở hữu12+
  • Khách hàng đã mua75+