Điều khoản

Điều Khoản Dịch Vụ của TACQUYEN.COM

{"ops":[{"insert":"Ngày điều chỉnh gần nhất: Ngày 3 tháng 4 năm 2021"},{"attributes":{"align":"justify"},"insert":"\n\n"},{"attributes":{"bold":true},"insert":"GIỚI THIỆU VÀ CHẤP NHẬN ĐIỀU KHOẢN"},{"attributes":{"align":"justify"},"insert":"\n\n"},{"insert":"Chào mừng bạn đến với tacquyen.com. Những Điều Khoản Dịch Vụ này (\"Điều Khoản\"), bao gồm và kết hợp chặt chẽ với Chính Sách Bảo Mật tại https://tacquyen.com (\"Chính Sách Bảo Mật\"), là thỏa thuận pháp lý giữa Tacquyen.com. và các công ty liên quan (\"Công Ty\", \"chúng tôi\" hoặc \"của chúng tôi\") và bạn (\"bạn\" hoặc \"của bạn\"). Với việc sử dụng hoặc truy cập ứng dụng TACQUYEN (\"Ứng Dụng\") hoặc trang web https:// tacquyen.com (\"Trang Web\"), gọi chung là \"Dịch Vụ\", bạn đồng ý (i) rằng bạn đủ 13 tuổi và đủ tuổi tối thiểu phải chịu trách nhiệm pháp lý trên mạng kỹ thuật số tại quốc gia của mình, (ii) nếu bạn đã đến tuổi trưởng thành hoặc lớn hơn tại nơi mình sinh sống, bạn đồng ý rằng bạn đã đọc, hiểu và chấp nhận tuân thủ các Điều Khoản, và (iii) nếu bạn trong khoảng từ 13 tuổi (hoặc độ tuổi tối thiểu phải chịu trách nhiệm pháp lý trên mạng kỹ thuật số, nếu có) đến tuổi trưởng thành tại nơi bạn sinh sống, bạn đồng ý rằng người giám hộ hợp pháp của bạn đã xem qua và đồng ý với những Điều Khoản này."},{"attributes":{"align":"justify"},"insert":"\n\n"},{"insert":"Chúng tôi có quyền cập nhật những Điều Khoản này vì những lý do có thể bao gồm nhưng không giới hạn trong, tuân thủ những thay đổi trong luật pháp hoặc phản ánh những cập nhật của tacquyen.com. Nếu những thay đổi ảnh hưởng việc sử dụng "},{"attributes":{"bold":true},"insert":"tacquyen.com"},{"insert":" hoặc quyền lợi hợp pháp của bạn, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn ít nhất trước bảy ngày trước khi những thay đổi có hiệu lực. Trừ khi có thông báo khác, việc bạn tiếp tục sử dụng Dịch Vụ sau khi chúng tôi đăng những điều chỉnh đồng nghĩa với việc bạn chấp nhận và đồng ý với những thay đổi đó. Nếu bạn không đồng ý với những thay đổi, giải pháp của bạn là ngưng sử dụng Dịch Vụ."},{"attributes":{"align":"justify"},"insert":"\n\n"},{"attributes":{"bold":true},"insert":"QUYỀN SỬ DỤNG DỊCH VỤ"},{"attributes":{"align":"justify"},"insert":"\n\n"},{"insert":"Dịch Vụ cung cấp nền tảng đăng ký bảo vệ quyền tác giả, tác phẩm và mua bản quyền tác phẩm. Dịch Vụ cũng có thể cho phép bạn truy cập những phần mềm nhất định và/hoặc nội dung khác có thể được mua từ Công Ty. Theo sự tuân thủ của bạn với những Điều Khoản này, Công Ty cấp cho bạn giấy phép giới hạn, có thể bị hủy bỏ, không độc quyền, không được chuyển nhượng, không được cấp bổ sung để sử dụng và truy cập Dịch Vụ. Bạn đồng ý không (hoặc không cố gắng) (i) sử dụng Dịch Vụ cho bất kỳ mục đích nào ngoài phạm vi cho phép của Điều Khoản; (ii) sao chép, sửa đổi cho phù hợp, điều chỉnh, tạo ra sản phẩm dựa theo, phân phối, cấp phép, bán, chuyển nhượng, công bố, trình bày công khai, chuyển, phát trực tuyến, phát thanh, cố gắng tìm ra mã nguồn, kỹ nghệ đảo ngược, biên dịch phục hồi, che giấu, hoặc khai thác dưới bất kỳ hình thức nào Dịch Vụ hoặc bất kỳ phần nào của Dịch Vụ, trừ khi được cho phép rõ ràng trong Điều Khoản; hoặc (iii) sử dụng khai thác dữ liệu, robot, nhện hoặc những công cụ thu thập hoặc trích xuất dữ liệu trên Dịch Vụ. Bạn không được trao quyền hoặc cấp phép, dù là ngụ ý hoặc theo bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ nào do Công Ty hoặc người cấp phép của Công Ty sở hữu hoặc quản lý, trừ những quyền được đề cập rõ ràng trong Điều Khoản."},{"attributes":{"align":"justify"},"insert":"\n\n"},{"insert":"Công Ty có quyền điều chỉnh hoặc ngưng tạm thời hoặc vĩnh viễn Dịch Vụ (hoặc bất kỳ phần nào) có hoặc không có thông báo. Công Ty có quyền từ chối bất kỳ lượt truy cập người dùng nào vào Dịch Vụ mà không cần báo trước vì bất kỳ lý do gì, bao gồm nhưng không giới hạn trong việc vi phạm Điều Khoản. Nếu bạn vi phạm những Điều Khoản này, Công Ty có quyền cảnh cáo về hành vi vi phạm hoặc ngay lập tức chấm dứt hoặc tạm ngưng bất kỳ hoặc tất cả Tài Khoản bạn đã tạo bằng Dịch Vụ. Bạn đồng ý rằng Công Ty không cần báo trước cho bạn khi chấm dứt hoặc tạm ngưng Tài Khoản của bạn, nhưng Công Ty có thể làm thế."},{"attributes":{"align":"justify"},"insert":"\n\n"},{"attributes":{"bold":true},"insert":"TÀI KHOẢN CỦA BẠN"},{"attributes":{"align":"justify"},"insert":"\n\n"},{"insert":"Bạn chịu trách nhiệm với thông tin đăng nhập của bạn và bất kỳ hoạt động nào từ việc sử dụng thông tin đăng nhập của bạn hoặc hoạt động khác trên tài khoản (\"Tài Khoản\") của bạn trên Dịch Vụ. Khi khởi động Ứng Dụng hoặc Dịch Vụ, nếu bạn không có Tài Khoản, bạn sẽ được yêu cầu tạo một tài khoản bằng cách cung cấp tên người dùng và trong vài trường hợp, một mật khẩu. Bạn cũng có thể được yêu cầu cung cấp một địa chỉ email hợp lệ hoặc thông tin khác để truy cập và sử dụng những ứng dụng hoặc tính năng nhất định. Bạn đại diện và đảm bảo rằng thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi khi đăng ký và vào những lúc khác là đúng, chính xác, hiện thời và hoàn chỉnh. Chúng tôi có quyền đơn phương từ chối bất kỳ tên người dùng nào hoặc hủy tên người dùng hoặc ngăn chặn việc sử dụng tên người dùng mà không phải chịu trách nhiệm pháp lý với bạn. Bạn hiểu và đồng ý rằng những người sử dụng Dịch Vụ khác có thể có cùng tên người dùng với bạn. Tuy nhiên, người dùng sẽ được phân biệt bằng số nhận dạng có thể hoặc không được hiển thị với bạn hoặc những người dùng khác. Bạn sẽ đảm bảo rằng địa chỉ email của bạn luôn chính xác và được cập nhật. Nếu chúng tôi cho phép bạn sử dụng Ứng Dụng mà không cần tạo Tài Khoản (chẳng hạn như nếu chúng tôi cho phép sử dụng tính năng trong một phiên duy nhất), bất kỳ tên người dùng nào bạn sử dụng để kết nối với Ứng Dụng sẽ được những người khác sử dụng sau khi phiên sử dụng của bạn kết thúc. Bạn chịu trách nhiệm duy trì tính bảo mật của thông tin đăng nhập của bạn và chịu trách nhiệm hoàn toàn cho tất cả hoạt động diễn ra qua việc sử dụng thông tin đăng nhập hoặc thông tin khác trên Tài Khoản của bạn. Bạn đồng ý thông báo cho chúng tôi ngay lập tức nếu bạn nghĩ thông tin đăng nhập của bạn bị xâm phạm bảo mật hoặc nếu bạn nghi ngờ có người sử dụng Tài Khoản của bạn trái phép. Bạn đồng ý rằng chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý cho bất kỳ mất mát hoặc thiệt hại nào xuất phát từ việc sử dụng trái phép thông tin đăng nhập của bạn."},{"attributes":{"align":"justify"},"insert":"\n\n"},{"attributes":{"bold":true},"insert":"GIAO TIẾP"},{"attributes":{"align":"justify"},"insert":"\n\n"},{"insert":"Bạn đồng ý nhận thư điện tử từ chúng tôi, như email, tin nhắn hoặc thông báo Push trên điện thoại, thông báo hoặc tin nhắn trên Dịch Vụ. Đối với bất kỳ tin nhắn tiếp thị trực tiếp nào, chúng tôi sẽ đảm bảo rằng chúng tôi được bạn đồng ý trước và để giúp bạn dễ dàng hủy đăng ký – chúng tôi không muốn gửi tin nhắn bạn không muốn nhận."},{"attributes":{"align":"justify"},"insert":"\n\n"},{"insert":"Bằng cách sử dụng Dịch Vụ hoặc cung cấp thông tin cho chúng tôi, bạn đồng ý rằng chúng tôi có thể giao tiếp với bạn qua phương thức điện tử về vấn đề bảo mật, riêng tư hoặc hành chính liên quan đến việc sử dụng Dịch Vụ của bạn và tất cả thỏa thuận, thông báo, công bố và trao đổi khác Discord cung cấp cho bạn qua phương thức điện tử thỏa mãn yêu cầu pháp lý rằng những trao đổi đó được thực hiện dưới dạng văn bản."},{"attributes":{"align":"justify"},"insert":"\n\n"},{"insert":"Bạn có thể sử dụng Dịch Vụ để gửi tin nhắn cho người dùng khác của Dịch Vụ. Bạn đồng ý rằng việc sử dụng Dịch Vụ của bạn sẽ không bao gồm gửi tin nhắn hoặc phát thanh tiếp thị không được yêu cầu (chẳng hạn như thư rác). Chúng tôi có thể dùng nhiều phương pháp để chặn người gửi thư rác và lạm dụng Dịch Vụ. Nếu bạn nghĩ thư rác đến từ Dịch Vụ, vui lòng gửi email cho chúng tôi ngay lập tức theo địa chỉ info@tacquyen.com."},{"attributes":{"align":"justify"},"insert":"\n"},{"insert":"\n"}]}
  • Tác phẩm có trên Tacquyen40+
  • Các chủ đề, đề tài13+
  • Tác giả, chủ sở hữu12+
  • Khách hàng đã mua75+