23 thg 04, 2021 | 09:46

Các văn bản quy phạm pháp luật Việt Nam về tác quyền

{"ops":[{"insert":"Dưới đây là tổng hợp các văn bản quy phạm pháp luật về quyền sở hữu tác phẩm, tác quyền và quyền tác giả cũng như các chế tài xử lý vi phạm tác quyền.\n"}]}

Các văn bản quy phạm pháp luật của Việt Nam

{"ops":[{"insert":"- "},{"attributes":{"link":"https://drive.google.com/file/d/1C4gV_FS_LxxDitvZvOt3xM_4zox8X_LO/view?usp=sharing"},"insert":"Trích dẫn Hiến pháp"},{"insert":" "},{"attributes":{"align":"justify"},"insert":"\n"},{"insert":"- "},{"attributes":{"link":"https://drive.google.com/file/d/1gGajAD_3JMXewKfL4G7jxZPp225-3Aaw/view?usp=sharing"},"insert":"Luật Sở hữu trí tuệ"},{"attributes":{"align":"justify"},"insert":"\n"},{"insert":"- "},{"attributes":{"link":"https://drive.google.com/file/d/1nGO5SKPiN1AGFdNl-mGtU4-euGFeId_5/view?usp=sharing"},"insert":"Sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Sở hữu trí tuệ"},{"attributes":{"align":"justify"},"insert":"\n"},{"insert":"- "},{"attributes":{"link":"https://drive.google.com/file/d/1RjtcUnVTW9Bj8lLGPczMWEG01v0E7shL/view?usp=sharing"},"insert":"Trích dẫn Bộ luật Hình sự"},{"attributes":{"align":"justify"},"insert":"\n"},{"insert":"- "},{"attributes":{"link":"https://drive.google.com/file/d/1Z6zbvibxWaYvvbMqE9jC7smoPR3swqBA/view?usp=sharing"},"insert":"Luật xử lý vi phạm hành chính"},{"attributes":{"align":"justify"},"insert":"\n"},{"attributes":{"link":"https://drive.google.com/file/d/13fC5P9b72XSF3jQ4CPxk11gF2lDw0PMT/view?usp=sharing"},"insert":"-Thẩm định văn bản quy phạm pháp luật là gì và đặc điểm văn bản pháp luật ?"},{"attributes":{"align":"justify"},"insert":"\n"},{"attributes":{"link":"https://drive.google.com/file/d/1z8PKH7x-lw6-LfcUOVazBbLW3n-Bd-Pg/view?usp=sharing"},"insert":"-Văn bản quy phạm pháp luật"},{"attributes":{"align":"justify"},"insert":"\n"},{"attributes":{"link":"https://drive.google.com/file/d/1ieu7bQYY9lPpGWwrM3XN1O2EyL5GYQzR/view?usp=sharing"},"insert":"-Thẩm quyền thẩm định văn bản quy phạm pháp luật"},{"attributes":{"align":"justify"},"insert":"\n"},{"attributes":{"link":"https://drive.google.com/file/d/1eDrR6OqMx1ZbNoAhJWsxxbnWRagOWQmT/view?usp=sharing"},"insert":"-Nghị định 76-CP hướng dẫn thi hành quy định quyền tác giả"},{"attributes":{"align":"justify"},"insert":"\n\n\n"},{"insert":"(Nguồn: Tổng hợp)"},{"attributes":{"align":"justify"},"insert":"\n\n"}]}

Tin mới cập nhật

Các văn bản công ước quốc tế về tác quyền
03 thg 06, 2021
{"ops":[{"insert":"Dưới đây là tổng hợp các văn bản luật pháp quốc tế và công ước quốc tế về quyền sở hữu tác phẩm, tác quyền và quyền tác giả cũng như các chế tài xử lý vi phạm tác quyền.\n"}]}
Các trường hợp sử dụng các tác phẩm đã công bố không phải xin phép
28 thg 05, 2021
{"ops":[{"insert":"Một số trường hợp chúng ta được sử dụng tác phẩm đã công bố không phải xin phép. Có trường hợp phải trả tiền và có trường hợp miễn phí.\n"}]}
Quyền tác giả và bảo hộ quyền tác giả
28 thg 05, 2021
{"ops":[{"insert":"Quyền tác giả là gì? Bảo hộ quyền tác giả như thế nào? Đây là những vấn đề không mới nhưng cũng không phải ai cũng biết. \n"}]}
Tìm hiểu về bản quyền và quyền tác giả
24 thg 04, 2021
{"ops":[{"attributes":{"bold":true},"insert":"1. Bản quyền là gì ?"},{"insert":"\n\n"},{"attributes":{"color":"#444444"},"insert":"Bản quyền là một thuật ngữ pháp lý mô tả quyền lợi kinh tế của người sáng tác ra các tác phẩm văn học và nghệ thuật, trong đó bao gồm quyền tái bản, in ấn và trình diễn hay trưng bày tác phẩm của mình trước công chúng."},{"attributes":{"align":"justify"},"insert":"\n"}]}
Những thông tin cần biết về Bảo hộ quyền tác giả
22 thg 04, 2021
{"ops":[{"insert":"Khi mà vai trò của sức sáng tạo, sản phẩm trí tuệ trong cuộc sống không ngừng gia tăng, nhận thức của các tổ chức, cá nhân đối với vấn đề bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ nói chung, quyền tác giả, quyền liên quan nói riêng ngày càng được nâng cao. \n"}]}
Những hiểu biết về quyền tác giả tại Việt Nam
21 thg 04, 2021
{"ops":[{"insert":"Quyền tác giả là quyền của tổ chức, cá nhân đối với tác phẩm do mình sáng tạo hoặc sở hữu đã được quy định chi tiết trong Bộ Luật Dân sự 2005, Luật Sở hữu trí tuệ và Nghị Định 100/NĐ-CP/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Dân sự Luật Sở hữu trí tuệ về quyền tác giả và quyền liên quan.\n"}]}
  • Tác phẩm có trên Tacquyen40+
  • Các chủ đề, đề tài13+
  • Tác giả, chủ sở hữu12+
  • Khách hàng đã mua75+