23 thg 04, 2021 | 09:46

Các văn bản quy phạm pháp luật

{"ops":[{"insert":"Dưới đây là tổng hợp các văn bản quy phạm pháp luật về quyền sở hữu tác phẩm, tác quyền và quyền tác giả cũng như các chế tài xử lý vi phạm tác quyền.\n"}]}

1. Các điều ước Quốc tế

{"ops":[{"insert":"- "},{"attributes":{"link":"https://drive.google.com/file/d/1GyLJ1uhc2IUO7ZnFh2cxojCIoF1jG8lf/view?usp=sharing"},"insert":"Công ước toàn cầu về bản quyền (UCC)"},{"attributes":{"align":"justify"},"insert":"\n\n"},{"insert":"- "},{"attributes":{"link":"https://drive.google.com/file/d/1QHkWQL8Wyyn69E3E2oEg1_JLlnjgjElS/view?usp=sharing"},"insert":"Công ước Berne bảo hộ các tác phẩm văn học và nghệ thuật"},{"insert":" (có hiệu lực tại Việt Nam từ ngày 26 tháng 10 năm 2004)"},{"attributes":{"align":"justify"},"insert":"\n\n"},{"insert":"- "},{"attributes":{"link":"https://drive.google.com/file/d/1UTxEVGMPRHhmvjn527zelgZFp3YHy3OI/view?usp=sharing"},"insert":"Hiệp định Thương mại Việt Nam - Liên minh châu Âu (EVFTA) (có hiệu lực tại Việt Nam từ ngày 01 tháng 8 năm 2020)"},{"attributes":{"align":"justify"},"insert":"\n"},{"attributes":{"italic":true,"link":"https://drive.google.com/file/d/1UTxEVGMPRHhmvjn527zelgZFp3YHy3OI/view?usp=sharing"},"insert":"(Nội dung Hiệp định EVFTA: Bản dịch Tiếng Việt, Bản Tiếng Anh - Nội dung Chương Sở hữu trí tuệ: Bản dịch Tiếng Việt)"},{"attributes":{"align":"justify"},"insert":"\n\n"},{"insert":"- "},{"attributes":{"link":"https://drive.google.com/file/d/19_0_AmAG2exwnLCuuvMDhQF1jWldLXxV/view?usp=sharing"},"insert":"Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) (có hiệu lực tại Việt Nam từ ngày 14 tháng 01 năm 2019)"},{"attributes":{"align":"justify"},"insert":"\n"},{"attributes":{"italic":true,"link":"https://drive.google.com/file/d/19_0_AmAG2exwnLCuuvMDhQF1jWldLXxV/view?usp=sharing"},"insert":"(Nội dung Hiệp định CPTPP: Bản dịch Tiếng Việt không chính thức, Bản Tiếng Anh - Nội dung Chương Sở hữu trí tuệ: Bản dịch Tiếng Việt không chính thức, Bản Tiếng Anh)"},{"attributes":{"align":"justify"},"insert":"\n\n"},{"attributes":{"link":"https://drive.google.com/file/d/1BYUei3qmOqH3jKXPAiLTkE6Tn-pszgdx/view?usp=sharing"},"insert":"- Hiệp ước của WIPO về Quyền tác giả (WCT)"},{"attributes":{"align":"justify"},"insert":"\n\n"},{"insert":"- Thoả thuận TRIPS về những khía cạnh liên quan tới thương mại của quyền sở hữu trí tuệ (Có hiệu lực tại Việt Nam từ 11/01/2007)"},{"attributes":{"align":"justify"},"insert":"\n\n"},{"attributes":{"link":"https://drive.google.com/file/d/1Aob84v2j_N1-nSDU-FwDJYNvP9pXPpRQ/view?usp=sharing"},"insert":"+ Thoả thuận TRIPS phần I"},{"attributes":{"align":"justify"},"insert":"\n"},{"attributes":{"link":"https://drive.google.com/file/d/1uqFF0q9Cyd8IG3ED0eyTQCtBjQAWuw-x/view?usp=sharing"},"insert":"+ Thoả thuận TRIPS phần II"},{"attributes":{"align":"justify"},"insert":"\n"},{"attributes":{"link":"https://drive.google.com/file/d/18snB4_oZjA2dwkhBEZWn9DkUnRAJWPA3/view?usp=sharing"},"insert":"+ Thoả thuận TRIPS phần III"},{"attributes":{"align":"justify"},"insert":"\n"},{"attributes":{"link":"https://drive.google.com/file/d/14-sYwn9OVFRGJdf_6F881pwqnDcGDjjX/view?usp=sharing"},"insert":"+ Thoả thuận TRIPS phần IV"},{"attributes":{"align":"justify"},"insert":"\n"},{"attributes":{"link":"https://drive.google.com/file/d/1t6-53s3xM_CQw9dtx5Gs9oQNCX6mVJK3/view?usp=sharing"},"insert":"+ Thoả thuận TRIPS phần V"},{"attributes":{"align":"justify"},"insert":"\n"},{"attributes":{"link":"https://drive.google.com/file/d/1JMNgDAL-eAYt4OONvRD52YjUeDsb8aDN/view?usp=sharing"},"insert":"+ Thoả thuận TRIPS phần VI"},{"attributes":{"align":"justify"},"insert":"\n"},{"attributes":{"link":"https://drive.google.com/file/d/1Q4p0M2W27ehxTTiPfgtTtonx4tkRkQ_u/view?usp=sharing"},"insert":"+ Thoả thuận TRIPS phần VII"},{"attributes":{"align":"justify"},"insert":"\n"}]}

2. Các văn bản quy phạm pháp luật của Việt Nam

{"ops":[{"insert":"- "},{"attributes":{"link":"https://drive.google.com/file/d/1C4gV_FS_LxxDitvZvOt3xM_4zox8X_LO/view?usp=sharing"},"insert":"Trích dẫn Hiến pháp"},{"insert":" "},{"attributes":{"align":"justify"},"insert":"\n"},{"insert":"- "},{"attributes":{"link":"https://drive.google.com/file/d/1gGajAD_3JMXewKfL4G7jxZPp225-3Aaw/view?usp=sharing"},"insert":"Luật Sở hữu trí tuệ"},{"attributes":{"align":"justify"},"insert":"\n"},{"insert":"- "},{"attributes":{"link":"https://drive.google.com/file/d/1nGO5SKPiN1AGFdNl-mGtU4-euGFeId_5/view?usp=sharing"},"insert":"Sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Sở hữu trí tuệ"},{"attributes":{"align":"justify"},"insert":"\n"},{"insert":"- "},{"attributes":{"link":"https://drive.google.com/file/d/1RjtcUnVTW9Bj8lLGPczMWEG01v0E7shL/view?usp=sharing"},"insert":"Trích dẫn Bộ luật Hình sự"},{"attributes":{"align":"justify"},"insert":"\n"},{"insert":"- "},{"attributes":{"link":"https://drive.google.com/file/d/1Z6zbvibxWaYvvbMqE9jC7smoPR3swqBA/view?usp=sharing"},"insert":"Luật xử lý vi phạm hành chính"},{"attributes":{"align":"justify"},"insert":"\n\n"},{"insert":"(Nguồn: Tổng hợp)"},{"attributes":{"align":"justify"},"insert":"\n\n"}]}

Tin mới cập nhật

Tìm hiểu về bản quyền và quyền tác giả
24 thg 04, 2021
{"ops":[{"attributes":{"bold":true},"insert":"1. Bản quyền là gì ?"},{"insert":"\n\n"},{"attributes":{"color":"#444444"},"insert":"Bản quyền là một thuật ngữ pháp lý mô tả quyền lợi kinh tế của người sáng tác ra các tác phẩm văn học và nghệ thuật, trong đó bao gồm quyền tái bản, in ấn và trình diễn hay trưng bày tác phẩm của mình trước công chúng."},{"attributes":{"align":"justify"},"insert":"\n"}]}
Những thông tin cần biết về Bảo hộ quyền tác giả
22 thg 04, 2021
{"ops":[{"insert":"Khi mà vai trò của sức sáng tạo, sản phẩm trí tuệ trong cuộc sống không ngừng gia tăng, nhận thức của các tổ chức, cá nhân đối với vấn đề bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ nói chung, quyền tác giả, quyền liên quan nói riêng ngày càng được nâng cao. \n"}]}
Những hiểu biết về quyền tác giả tại Việt Nam
21 thg 04, 2021
{"ops":[{"insert":"Quyền tác giả là quyền của tổ chức, cá nhân đối với tác phẩm do mình sáng tạo hoặc sở hữu đã được quy định chi tiết trong Bộ Luật Dân sự 2005, Luật Sở hữu trí tuệ và Nghị Định 100/NĐ-CP/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Dân sự Luật Sở hữu trí tuệ về quyền tác giả và quyền liên quan.\n"}]}
  • Tác phẩm có trên Tacquyen0+
  • Các chủ đề, đề tài13+
  • Tác giả, chủ sở hữu9+
  • Khách hàng đã mua20+